DRAGON FESTIVAL

Posádka “Buď lepší“ vytvorila svoju prvú vlnu na brehu trenčianskeho Váhu v máji 2010 a začali sme pravidelne organizovať prvé tréningy. Stále k nám pribúdajú noví členovia, ktorí  majú chuť si zatrénovať na amatérskej úrovni, alebo  len tak si vyskúšať pádlovanie na dračej lodi.

Tento rok organizujeme aj preteky malých dračích lodí ktoré budú 23. – 24. augusta 2019. 

SMALL DRAGON BOAT FESTIVAL

Buď lepší – small Dragon Boat Festival,
Trenčín, 23 – 24. augusta 2019

MIESTO: Lodenica TTS. Mládežnícka 6777/6, 911 01 Trenčín
ORGANIZÁTOR : PROMOLINE PLUS, s.r.o., eventová agentúra, BUĎ LEPŠÍ, o.z.,
ŠTARTOVNÉ: Juniori U18 80, – €,
Ženy  100, – €.
OPEN, MIX: 150, – €.
Firmy a Hobby 200, – €.

Číslo účtu: SK 46 0200 0000 0037 5521 40 51, do poznámky v tvare “Dragon – názov tímu”. Prosíme uhradiť do 22 .8.2019 prevodom na účet. Po tomto termíne je štartovné o 20 € vyššie.

Konečná uzávierka prihlášok je v stredu 21.8.2019, alebo do naplnenia kapacity. 

Predbežný časový harmonogram závodov:

Streda 21.8. 2019

 Uzatvorenie prihlášok, deadline uhradenia štartovného, rozlosovanie jázd.

Piatok 23.8. 2019
Upresníme
18:00  hod

 
Závod 200 m juniori U18
Porada kapitánov (všetky tímy)

Sobota 24.8. 2019
9:00 hod
13:00 hod
13:30 hod
18:00 hod

 
Závod 200 a 1000 m OPEN, ŽENY,
Slávnostné otvorenie a vyhodnotenie OPEN, ŽENY
Závod 200 a 1000 m MIX , 200 a 500 m FIRMY A HOBBY
Vyhodnotenie víťazov a ukončenie pretekov

pdf-512

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu.

Súťažné pravidlá:

V súlade s medzinárodnými pravidlami dračích závodov. Kapitánom budú vysvetlené na porade.

Kategórie: 10 miestne dračie lode

Vytvorte si vlastný tím z 8-10 pádlujúcich a 1 bubeníka
Kormidelníka a dračie lode zabezpečí usporiadateľ

Firmy a Hobby*: 
Juniori U18 : 
ŽENY:
OPEN:
MIX:

V posádke musia byť minimálne 2 pádlujúce ženy.
Ročníky 2001 a mladší / So súhlasom rodičov
Čisto ženské posádky v vrátane bubeníka a kormidelníka.
Nerozhoduje zloženie posádky.
V posádke musia byť minimálne 4 pádlujúci opačného pohlavia.

*Firmy: Kedže členovia športových posádok, môžu byť súčastne aj zamestnancami v prihlasenej firme, nebudeme robiť zvlášť kontroly súťažiacich. Minuloročný vítaz v tejto kategórii, nemal jediného člena zo športových posádok, čiže najdôležitejšia je vždy sila kolektívu. Hobby: je posádka ktorá absolvuje prvý štart v sezóne 2019. V tejto kategórii sa bude súťažiť iba s plastovými pádlami, ktoré zabezpečí organizátor.

Registrácia

Pridajte členov do tímu/ alebo vyplnené tlačivo “vyhlásenie članov tímu”a prineste na zraz kapitánov

Podmienky akcie

PROMOLINE PLUS, s. r. o., so sídlom Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín, IČO: 50 571 656

PODUJATIE: Small Dragon Boat Festival 23. -24. 8. 2019 (ďalej len „Podujatie”)

Online registráciou tohto Vyhlásenia výslovne potvrdzujem, že som si prečítal nasledovné dokumenty:
a) Súťažné pravidlá Podujatia a pokyny organizátora,
b) Pravidlá pre Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov a
c) Pravidlá pre bezpečnosť,
pričom tieto dokumenty sú voľne prístupne na www.dragonfestival.sk a zároveň budú k nahliadnutiu aj v mieste Podujatia, počas celého jeho trvania a zaväzujem sa tieto dokumenty dodržiavať počas celého Podujatia.
Zároveň svojim podpisom na tomto vyhlásení udeľujem organizátorovi pretekov PROMOLINE PLUS s.r.o., so sídlom Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín, IČO: 50 571 656 (ďalej len “Organizátor”) súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa §11 zák. č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov uvedených v tomto vyhlásení a fotografických snímok a audiovizuálnych záznamov mojej osoby vyhotovených Organizátorom počas konania Podujatia a to za účelom spracovania údajov pre prihlasovanie a registráciu účasti na Podujatí, spracovania štartovacej listiny Podujatia, spracovania výsledkovej listiny Podujatia a pre marketingové a spravodajské účely týkajúce sa tohto a ďalších ročníkov Podujatia (spracovanie a šírenie v obrazových, printových, zvukovoobrazových komunikačných kanáloch: TV, rozhlas, facebook, youtube a pod.). Doba platnosti súhlasu je 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Som si vedomý, že poskytnutie mojich osobných údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Organizátorovi ako aj skutočnosti, že môžem využiť svoje ďalšie práva podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Vyhlasujem, že sa Podujatia zúčastňujem dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť a v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudeme u Organizátora uplatňovať.
Ďalej vyhlasujem, že som čítal toto vyhlásenie, obsah mi je jasný a rozumiem všetkému, čo je v ňom uvedené, na znak čoho ho dobrovoľne ho potvrdzujem svojim podpisom (podpisom zákonného zástupcu) a udeľujem súhlas aj s ohľadom na osoby, ktorých som zákonným zástupcom. Všetky údaje som uviedol pravdivo a nič som nezatajil.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil z ochranou osobných údajov.

pdfs-512.png.6032017addac747c4360d6a0f5e572a0

Vyhlásenie členov tímu

pdfs-512.png.6032017addac747c4360d6a0f5e572a0

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

pdfs-512.png.6032017addac747c4360d6a0f5e572a0

Pravidlá pre bezpečnosť

Tím Kategória Trať
1. Buď lepší Basic Firmy a Hobby 200, 500
2. Smile clinic Mix 200, 500, 1000

Organizuje

Spoluorganizátor

Partneri

Článok I.

Základné ustanovenia

Prevádzkovateľomosobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) jeBuď lepší, o. z., so sídlom Kubranská cesta 184/263, 911 01 Trenčín, IČO: 42 151 619 (ďalej len: “prevádzkovateľ”).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: poštová adresa: Kubranská cesta 184/263, 911 01 Trenčín, email: lobo@budlepsi.sk

Osobnými údajmisú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu.

Článok II.

Zdroje spracovávaných osobných údajov, zákonný dôvod a účel spracovania

osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré získal na základe vyplnenia registrácie na internetovej stránkewww.budlepsi.sk,pričom tieto sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 1. plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

 2. oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je vybavenie Vašej registrácie (t.j. registrácie za účelom zabezpečenia miesta/ Vašej účasti na športovom podujatí) a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom; pri registrácii na internetovej stránkewww.budlepsi.sk,sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie Vašej registrácie (meno, priezvisko, emailový a telefonický kontakt). Poskytnutie uvedených osobných údajov je predpokladom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany Prevádzkovateľa.

Článok III.

Doba spracovávanie a uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),

 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Článok IV.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, realizácii platieb na základe zmluvy, osoby zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, osoby zaisťujúce marketingové služby.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do krajín mimo Európskej Únie alebo medzinárodnej organizácii.

Článok V.

Práva dotknutej osoby – Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo naprístup k svojim osobným údajom,

 • právo naopravu osobných údajov,

 • právo naobmedzenie spracovania osobných údajov,

 • právo navymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, za predpokladu, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku II. ods. 11, osobné údaje sa spracúvali nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov,

 • právo na výmaz osobných údajovza predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné: na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

 • právo na obmedzenie spracúvaniaosobných údajov, pokiaľ napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa článku II. ods. 11, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,

 • právo na prenosnosť údajov, (t.j. získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov),

 • právo kedykoľveknamietať voči spracúvaniu jej osobných údajovz dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie,

 • právokedykoľvek odvolať svoj súhlasso spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule

 • právopodať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajovv prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Článok VI.

Osobitné ustanovenia

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, najmä technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním z internetového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov.

ARCHÍV 2018

Kontakty

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ SME TU PRE KAŽDÚ VAŠU OTÁZKU, PODNET, NÁVRH NA ZLEPŠENIE.

PROMOLINE PLUS, s. r. o.

Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín
IČO 50571656
DIČ 2120390998

Organizácia eventu

(Firmy a marketing)
Tel.: 0905 724 197
info@promoline.sk

Organizácia závodu a tréningy

(Tímy)
Tel.: 0905 911 890
lobo@budepsi.sk